Category Archives: TCVN PCCC

Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy Theo khoản 1 Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy,…